spłata chwilówki

Chwilówki, czyli szybkie pożyczki gotówkowe oferowane przez firmy pozabankowe, pozwalają pozyskać pożądane środki finansowe w bardzo krótkim czasie. Wnioskowanie o nie można przeprowadzić online i nie trzeba przy tym dopełniać wielu formalności. Pożyczkobiorca po zawarciu umowy zobowiązuje się do spłaty chwilówki w określonym czasie – ratalnie lub częściej jednorazowo. Co grozi za nieterminową spłatę?

Utrata prawa do darmowej pożyczki

Wiele firm pozabankowych w celu przyciągnięcia do siebie nowych klientów pozwala im na bezpłatne przetestowanie oferty. W praktyce oznacza to, że mogą oni zaciągnąć darmową chwilówkę. Klient odda dokładnie taką samą kwotę, jaką pożyczył, jeśli dotrzyma terminu spłaty. W przeciwnym wypadku pożyczkodawca zyska prawo do naliczenia odsetek i innych opłat.

Odsetki karne

Konsekwencją nieterminowej spłaty chwilówek może być naliczenie przez pożyczkodawcę odsetek karnych, których stopa powinna być określona w umowie. Ich ostateczna wysokość zależy też od kwoty zobowiązania, jaka nie została spłacona w terminie.

Maksymalna wysokość odsetek karnych za opóźnienie w spłacie chwilówek jest uregulowana przepisami Kodeksu cywilnego. Naliczane są one za każdy dzień opóźnienia, już od pierwszego dnia po terminie, w którym pożyczka stała się wymagalna.

Wierzyciel, w tym wypadku pożyczkodawca, może żądać odsetek za czas opóźnienia w spłacie chwilówek, nawet jeśli nie poniósł żadnej szkody i opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności. Odsetki ustawowe za opóźnienie są płacone w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych.

Wszczęcie windykacji

Nie tylko odsetki karne grożą pożyczkobiorcom, którzy nie dokonują w terminie spłaty chwilówek. Muszą oni liczyć się z tym, że firma rozpocznie działania windykacyjne. W pierwszej kolejności wyśle monity, czyli upomnienia o konieczności uregulowania zaległości przy użyciu poczty tradycyjnej – listu poleconego – lub środków komunikacji elektronicznej. Jeśli nie przyniosą one określonych skutków, pożyczkodawca może przekazać windykację firmie zewnętrznej.

Jednocześnie dłużnik zostanie poinformowany, że nieterminowa spłata chwilówki powoduje powstanie długu, który uprawnia wpisanie nierzetelnego klienta do Rejestru Dłużników Biura Informacji Gospodarczej. Wystarczy, że dłużnik będący konsumentem zalega ze spłatą zobowiązania przez co najmniej 30 dni na kwotę minimum 200 zł, by po powiadomieniu go listem poleconym, że zostanie wpisany do bazy BIG, rzeczywiście takie dane dłużnika tam przekazać. Wielu pożyczkodawców współpracuje z Biurem Informacji Kredytowej, a umieszczenie w jego rejestrze informacji o niespłaconych pożyczkach powoduje generowanie negatywnej historii kredytowania, uniemożliwiającej zaciągnięcie kredytu czy pożyczki w przyszłości.

Wizyta komornika

Ostatecznie brak spłaty chwilówki spowoduje, że firma pożyczkowa wystąpi na drogę postępowania sądowego, by otrzymać nakaz zapłaty. Wówczas wierzyciel zgłosi się do komornika, by ten skutecznie odzyskał należności, np. zajmując wynagrodzenie dłużnika.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here